Genom att på denna webbplats publicera information, hjälp och fakta gällande budgetformande och hur ungdomar ska lösa sin ekonomiska situation uppfyller vi kunskapskravet ”Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.”  

Kunskapskravet ”I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.” uppfyller vi genom att på egen hand söka reda på trovärdiga och relevanta källor för vårat syfte med webbplatsen. Ange källorna i våra inlägg samt att uttrycka våra kunskaper på olika sätt.